Studieaanbod 1A campus Oostakker - nieuwe lessentabellen SJ 2022-2023

Het eerste leerjaar A:

proeven, verbreden, verdiepen, remediëren

 PRINCIPES :

 BASISVORMING = 27 LESUREN .

Het lessenpakket van 1A telt maximum 32 lesuren. Hiervan worden er 27 ingevuld door de basisvorming en 5 door het keuzegedeelte.

1 Dans PRO is hierbij een uitzondering waarbij het keuzegedeelte uit 12 uur bestaat.

B A S I S V O R M I N G  =  27 u
+  K E U Z E G E D E E L T E  =  5 u

MODULE 4u (Latijn / STEAM) + MODULE 1u

of

MODULE 3u + MODULE 2u

In de cluster Moderne Talen en de cluster Wetenschappen wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende vakgebieden. Leerplandoelen, remediëring en evaluatie worden op elkaar afgestemd.

In de basisvorming zetten we in op aangepaste werkvormen en differentiatie waarbij we oog hebben voor de individuele ontwikkeling van de leerling. Op deze manier proberen we sterke leerlingen uit te dagen en minder sterke leerlingen extra te ondersteunen.

In Artistiek met Techniek leer je inzicht ontwikkelen in technische systemen en processen en hun relatie tot verschillende technologische domeinen en tot andere domeinen zoals wetenschappen, wiskunde, …

Constructie, energie, ICT, transport en biotechniek zitten verwerkt in grensverleggende projecten. Hierbij word je uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan. Bij deze projecten ontwerp en realiseer je technische systemen, neem je die in gebruik en evalueer je het proces. Hierbij hou je rekening met maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische aspecten. In het vak Artistiek met techniek ontleed je  kunst als object, idee, ideologie, product of voertuig. Het vak ondersteunt en geeft je verdere kansen om jezelf te ontplooien.

Binnen het vak Competentie-atelier werken we aan sociale en 21e eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, ...). De leerlingen leren plannen en organiseren, werken rond burgerschap, weerbaarheid en digitale competenties.

Er kunnen geen twee modules binnen eenzelfde tabel gekozen worden. De keuze geldt in principe voor een heel schooljaar.