Studieaanbod 1A

Het eerste leerjaar A:

proeven, verbreden, verdiepen, remediëren

 PRINCIPES :

 BASISVORMING = 27 LESUREN .

Het lessenpakket van 1A telt maximum 32 lesuren. Hiervan worden er 27 ingevuld door de basisvorming en maximum 5 door het keuzegedeelte.

1 Dans PRO is hierbij een uitzondering waarbij het keuzegedeelte uit 12 uur bestaat.

B A S I S V O R M I N G  =  27 u
+  K E U Z E G E D E E L T E  =  4 u of 5 u

MODULE 4u (Latijn / STEAM) + MODULE 1u

of

MODULE 3u + MODULE 2u

In de cluster Moderne Talen en de cluster Wetenschappen wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende vakgebieden. Leerplandoelen, remediëring en evaluatie worden op elkaar afgestemd.

In de basisvorming zetten we in op aangepaste werkvormen en differentiatie waarbij we oog hebben voor de individuele ontwikkeling van de leerling. Op deze manier proberen we sterke leerlingen uit te dagen en minder sterke leerlingen extra te ondersteunen.

In Artistiek met Techniek werken we STEAM-gericht.

Binnen het vak Competentie-atelier werken we aan sociale en 21e eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, ...). De leerlingen leren plannen en organiseren, werken rond burgerschap, weerbaarheid en digitale competenties.

Er kunnen geen twee modules binnen eenzelfde tabel gekozen worden. De keuze geldt in principe voor een heel schooljaar. De remediërende modules kunnen door de klassenraad echter opgelegd worden.

 MODULES .