Studieaanbod campus Evergem: 2de graad Doorstroomfinaliteit

De 2de graad Doorstroomfinaliteit: 
talenten ontwikkelen

HERVORMING: VAN ASO NAAR DOORSTROOMFINALITEIT (D) 

Na het afronden van de eerste graad, maak je een keuze voor een studierichting. Elke studierichting behoort tot een bepaald studiedomein en tot een bepaalde finaliteit. Met finaliteit bedoelen we: kies je voor een richting die voorbereidt op de arbeidsmarkt, op verder studeren of beide?

Studierichtingen met finaliteit doorstroom bereiden je voor op het hoger onderwijs. Het EINSTEIN Atheneum biedt enkel studierichtingen aan met doorstroomfinaliteit (D).

 PRINCIPES :

De lessentabellen van onze tweede graad zijn zo opgebouwd dat je, naast de basisvorming en het domein (Latijn, Moderne Talen, Natuurwetenschappen, Humane Wetenschappen), ook een aanvullend seminarie talenwetenschappen of kunst kiest.

BASISVORMING 

2de graad doorstroomfinaliteit  

 SEMINARIES :

Alle leerlingen kiezen voor een seminarie van 1 of 2 uur. Men kan binnen een kolom maar één keuze maken. 
De keuze van het seminarie geldt in principe voor een volledige graad.

 SEMINARIES Talen .

 SEMINARIES Wetenschappen .

 SEMINARIES Kunst .

*Enkel voor leerlingen die:
- reeds instrument/zang hebben gevolgd in de eerste graad;
- minstens niveau 2.3 DKO met vrucht hebben beëindigd.

Heuristiek
Ook in de tweede graad neemt probleemoplossend denken zijn plaats in in de basisvorming. Werken aan deze vaardigheden leer je in het vak Heuristiek. Met een kritische geest en een flinke dosis creativiteit worden nieuwe inzichten verworven en wordt een juiste strategie bepaald. We gaan aan de slag met computationele technieken (o.a. programmeren) om oplossingen te vinden voor probleemstellingen uit de STEM-wereld. Ook uitdagende vraagstukken die zich in andere vakgebieden stellen, worden in dit vak niet uit de weg gegaan.

DOMEINEN 

2de graad SPECIFIEK LATIJN 

Latijn
In het derde jaar Latijn wordt je kennis van woordenschat en grammatica verder uitgediept. Met het nauwgezet lezen van teksten zoals die van Caesar, Plinius en Ovidius, scherp je je taalgevoel verder aan en krijg je nog meer inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Vanaf het vierde jaar maak je kennis met de teksten van Sallustius en Vergilius. We leren kritisch nadenken over historische figuren zoals een Catilina en we verdiepen ons in mythologische verhalen zoals dat van Orpheus en Eurydike. De transfer naar moderne talen is nooit veraf en ook de enorme invloed van de Romeinen op onze moderne wereld krijgt extra aandacht.

2de graad SPECIFIEK MODERNE TALEN

Moderne Talen

De studierichting Moderne Talen beschrijft perfect waar jouw interesses liggen: je bent een leerling met een brede interesse in verschillende vreemde talen en jouw eigen moedertaal, het Nederlands. Daarnaast ben je zeker geïnteresseerd in de cultuur waar deze talen gesproken worden. Mensen zeggen vaak van jou dat je een heuse ‘talenknobbel’ hebt.

Tout court: je spreekt en schrijft graag in verschillende vreemde talen, je bent nieuwsgierig naar hoe taal ‘als systeem’ werkt (de bouwstenen van de grammatica en woordenschat), hoe communicatie werkt en je wil weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Talen studeren betekent ook wel dat je graag leest en open staat voor allerlei vormen van literatuur.

How? In de eerste plaats verscherpen wij jouw communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Je leert dus in die talen op een uitdagend niveau lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast leer je een extra vreemde taal kennen, namelijk het Duits.

Aber… Je vreemdetalenkennis hoeft daar echter niet te stoppen! Je kan er ook altijd voor kiezen om ook nog Chinees of Spaans als seminarie te kiezen.

2de graad SPECIFIEK NATUURWETENSCHAPPEN 

Natuurwetenschappen

Het domein Natuurwetenschappen is weggelegd voor de liefhebbers van exacte wetenschappen en wiskunde. 

Ben je gefascineerd door de aarde, de natuur en de ruimte? De exacte wetenschap is de bouwsteen van elke onderzoeker, de basis waarop technologie rust. Er wordt verder gebouwd op de wetenschappelijke methode uit de eerste graad, waarbij je als wetenschapper leert denken vanuit een onderzoekend perspectief. Tijdens de lessen wetenschappen in de tweede graad word je voorbereid om theorie om te zetten in praktijk. Het lessenpakket omvat fysica, chemie en biologie. Tijdens de lessen fysica worden fysische verschijnselen onderzocht en leer je kennismaken met de formules van de exacte wetenschap. In de lessen chemie ontdek je de basis van chemische reacties. Je krijgt de kans om in het laboratorium chemische proeven uit te voeren, chemische stoffen te ontdekken en bovendien leer je deze stoffen classificeren. Ondertussen ontdek je de werking van het menselijk lichaam en levende organismen in de les biologie.

Ook tijdens de lessen wiskunde leer je verder op een wetenschappelijke manier denken en redeneren. De reeds geziene leerstof uit de eerste graad wordt naar een hoger niveau getild en gecombineerd met enkele nieuwe onderwerpen waarbij amper een uitdaging uit de weg wordt gegaan. Verder wordt er getracht om zelfs bij de meest theoretische of abstracte onderwerpen een link te vinden naar toepassingen uit het dagelijkse leven. Daarbovenop krijg je in deze studierichting ook te maken met getallen waarvan je tot nog toe nog niet eens wist dat ze bestonden.

Is jouw interesse alvast gewekt? Hou je van wiskunde? Zijn exacte wetenschappen volledig jouw ding? Geen twijfel mogelijk, dan hoor jij hier thuis!

2de graad SPECIFIEK HUMANE WETENSCHAPPEN 

Gedragswetenschappen

Ben je geïnteresseerd in hoe de mens functioneert? Lijkt het je boeiend om meer te leren over onze ontwikkeling, emoties en gedachten? Dan is dit de ideale studierichting voor jou!

Binnen de lessen gedragswetenschappen staat het gedrag van de mens als individu en in groep centraal. Je maakt dus kennis met wetenschappelijke benaderingen en inzichten vanuit psychologie (onderzoek naar de geest), sociologie (onderzoek naar het menselijk gedrag mensen binnen hun sociale omgeving ) en antropologie (studie van de geschiedenis van de mens). We verwachten dat je op een kritische manier stilstaat bij theoretische inzichten over hoe de mens zich uitdrukt in een bepaalde samenleving en gaan dan samen aan de slag met tal van voorbeelden, casussen en experimenten. 

Sociale wetenschappen

Waarom zijn sommige mensen rijk en andere mensen arm? Hoe komt het dat sommige mensen misdrijven plegen? Waarom geloofden mensen vroeger dat de wereld rondom hen ‘bezeten’ was door bovennatuurlijke krachten, en nu niet meer? Verandert de wereld zo snel door de overwinning van het kapitalisme?  

Dit zijn maar enkele van de vele vragen waarop de sociale wetenschappen een antwoord tracht te geven. Centraal staat de idee dat de wijze waarop mensen samen iets doen, een invloed uitoefent op het leven van die mensen.

We analyseren bepaalde kenmerken van hedendaagse samenlevingen aan de hand van enkele sociologische kernbegrippen zoals sociale mobiliteit, emancipatie, stratificatie, machtsstrijd en sociale ongelijkheid. Zo creëren we een sociaal wetenschappelijke kader dat ons helpt om onze maatschappij beter te doorgronden.

Filosofie

Filosoferen is (buiten)gewoon fijn! Kun je denken zonder taal? Hebben dieren emoties? Hoe weten we wat we weten? Wanneer weet je iets zeker? Mag je liegen? Is er een vrije wil? In de les filosofie stellen we prikkelende vragen waar niet meteen een pasklaar antwoord op is. We luisteren naar andere invalshoeken, leren kritische vragen stellen, constructief in dialoog gaan en we scherpen ons probleemoplossend denken aan. We maken kennis met de ideeën van belangrijke filosofen; we reflecteren over vraagstukken uit de wijsgerige antropologie, de zijnsleer en kenleer en we verdiepen ons in verschillende ethische stromingen en vragen.

Kunstbeschouwing

Wat is kunst? Hoe zijn we van de Vlaamse primitieven tot moderne abstracte kunst gekomen? Waarom betalen mensen vaak hallucinante bedragen voor kunstwerken?

In de lessen kunstbeschouwing zet je de eerste stappen in het kunstwetenschappelijk analyseren van verschillende artistieke uitingen. We leren samen kijken naar verschillende kunstvormen. In eerste instantie gaat het om aanschouwen en beleven. Daarna gaan we dieper in op wat we gezien hebben door het kunstwerk beter te leren begrijpen en te analyseren. We leggen zo de basis voor een kunsthistorisch perspectief en ontwikkelen een kunstwetenschappelijke bril die onze artistieke ervaringen kan verdiepen.